Inici

Inici

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE MOBILITAT DE LES ILLES BALEARS

La definició del marc competencial i de planificació existent i l’anàlisi de la situació actual  de la mobilitat a les Illes Balears són els elements que serveixen de referència per formular el Pla Director de Mobilitat Sostenible que es presenta.

El Pla ha d’ajudar a aconseguir els objectius definits  i validats en els diferents processos participatius duits a terme a cadascuna de les Illes, que, en definitiva, es poden resumir en desenvolupar un sistema de mobilitat de qualitat, econòmica, social, energètica i mediambientalment més eficient, i que, alhora, es constitueixi en un motor econòmic del país. Així, s’han definit vuit objectius, quatre finalistes de caire estratègic, és a dir, orientats  a minimitzar els impactes negatius tangibles i intangibles  de la mobilitat sobre  la qualitat de vida dels ciutadans i, altres quatre, operatius, que orienten l’acció i estableixen els  canvis que  s’han de produir per assolir el model de sistema de mobilitat.

Aquests objectius s’arrelen en  la diagnosi del sistema (tant en l’estrictament tècnica com en l’anomenada “visió dels agents”). Establerts i consensuats els objectius del Pla, es trien les  línies estratègiques mitjançant les quals es pot arribar a la seva consecució. S’han definit vuit línies estratègiques on s’agrupen  prop de quaranta mesures.

Tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de data 29 de juny de 2018, s’obre un procés d’informació pública de dos mesos, mitjançant el qual totes les persones interessades poden informar-se del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears,  i participar-hi enviant les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, en el carrer d’Eusebi Estada, 28, de Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article  16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i adreçades a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat  (Direcció General de Mobilitat i Transports)

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho  clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient.

Els documents del Pla es poden consultar al següent enllaç.

El Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears (PDSMIB) constitueix una oportunitat des de la vessant de la mobilitat per incidir en la millora social econòmica i mediambiental de les illes Balears. Un dels propòsits principals és que el Pla es constitueixi en el marc de referència tècnicament rigorós però també consensuat i compartit, capaç d’orientar en una mateixa direcció la capacitat d’acció dels diferents agents amb capacitat d’incidència, especialment amb els Consells insulars i els municipis.

El Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears té com a objecte formular la política comú en matèria de mobilitat i transport que el Govern es proposa desenvolupar en els pròxims anys amb la finalitat d’avançar en la consecució d’un model de mobilitat sostenible a les Illes Balears.