Que és el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears

Que és el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears

Que és el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears?


La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, a través de la Direcció General de Mobilitat i Transports, ha iniciat el procés d’elaboració del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, el primer Pla Integral de Mobilitat que es desenvolupa a les Illes Balears. Aquest Pla serà l’instrument que permetrà planificar l’estratègia integral de mobilitat a les Illes amb actuacions en la xarxa viària de carreteres, transport públic (autobusos i tren) i mobilitat no motoritzada (a peu i en bicicleta).

El futur Pla Director Sectorial de les Illes Balears és vinculant per a la resta d’instruments de planificació de transports i mobilitat que puguin desenvolupar els consells i els ajuntaments. Per aquest motiu, en la seva elaboració es donarà veu als consells i als ajuntaments de major pes per tal de consensuar tant la diagnosi de la situació actual com la definició dels objectius i propostes per incloure en el Pla.

L’elaboració del Pla es desenvoluparà en tres fases: una primera fase de diagnosi, en la qual es tractarà de fer una radiografia de la mobilitat a les Balears; una segona fase de definició d’objectius i criteris; i una tercera fase d’establiment de mesures a través de les quals avançar cap als objectius establerts.  El procés també compta amb una bústia en línia per tal de rebre suggeriments i opinions de tota la ciutadania, operativa al llarg de tot el procès d’elaboració del pla: participacio@mobilitatbalears.cat

Descarregar presentació Pla de Mobilitat Illes Balears

Presentacio_PDMIB2

 

En la primera fase de diagnosi es va treballar en dues línies: l’elaboració d’enquestes de mobilitat tant a residents com a turistes, d’una banda; i l’establiment d’un procés participatiu a través del qual es va fer una valoració qualitativa de la situació de la mobilitat, de l’altra. En la fase quantitativa es van realitzar 4.200 enquestes als residents de totes les Illes i 1.700 enquestes als turistes —als ports i aeroports— per conèixer els seus hàbits de desplaçament.

En la fase qualitativa, es van realitzar 5 tallers de treball a cada una de les Illes —en els quals participaren els agents socials i econòmics més representatius— i un d’específic per a l’àrea metropolitana de Palma, on es concentra més de la meitat de la població de les Balears.

Amb tota aquesta informació s’ha elabotat la diagnosi de la mobilitat a les Balears, i construit el model de simulació de la realitat actual de la xarxa viària i els serveis i infraestructures de transport. Partint d’aquest model es plantejaran els objectius del pla, que s’emmarcaran en el criteri de caminar cap a una major mobilitat sostenible, reduir l’impacte de l’actual model i apostar per fomentar el transport públic i la mobilitat no motoritzada.

Els principals resultats de la diagnosis realitzada són:

  • El 55% dels desplaçaments dels residents (2,6 milions diaris) es fan amb vehicle privat.
  • El 34% dels desplaçaments dels turistes (1,3 milions diaris), en vehichle de lloguer.
  • L’ús preferent del vehicle privat pràcticament en mantén sense canvis destacables en el darrers 16 anys.
  • El trànsit a les carreteres de les Illes Balears s’ha incrementat un 42%, mentre a Espanya s’ha reduït un 6% entre el 2005 i el 2015.
  • Estabilització de la tendència decreixent del nombre de morts i augment del nombre d’accidents amb víctimes (un 11% des del 2005). El 60% dels accidents amb víctimes i el 22% dels morts es produeixen en zona urbana.
  • El 69% dels desplaçaments tenen origen i destinació al mateix municipi encara que en molts no arriba al 50%.

Descarregar presentació Diagnosi de la Mobilitat a les Illes Balears

2191790-Presentacio-Diagnosi-Premsa